HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / b.

Date 1703
1702
Description

1) 10 old. latin, egyszerű másolat aláírás nélkül 2 pld.
2) „Conscriptio dominii Dios Györiensis et appertinentiarum Anno 1702 peracta” 46 old. latin, egyszerű másolat, nincs regesztázva, a subditusok névsorát is tartalmazza.
Egyes esetekben az ökrök és a lovak számát is közlik; így Varbó, Radistyán, Parasznya, Kápolna, Babony, Kisgyőr, Mezőkövesd és Ujváros helységekben! – Az 1720. év január havában datált összeírás így emlékezik meg Ujvárosról: „oppidum Ujváros Trans Tibiscum, uti resciri potuit, per nonnullos Privatos qualiter, ac in qua summa possidetur, ignoratur. Quod… uti ex conscriptione anni Millesimi Septingentesimi Secundi apparet, inter Dominium Dios Győr conscriptum exstitit.”

Text

(Úrbéres öszeírás) „Conscriptio Dominii Dios Györ…”
Diósgyőr arx:
A vár háromnegyedében romos és lakhatatlan; a keleti tornyot br. Haller restauráltatta. – A vár alatti halastó jelentékeny javításra és tisztításra szorul; így semmi hasznot sem hajt. – A halastó mellett szalmatetős, egy köves malom. Évi jövedelme kb. 26 köböl gabona. – Kert, melynek hozama nagyjából fedezi a házi szükségleteket.
Diósgyőri oppidum:
A mezőváros a Szinva patak mellett fekszik; határa bőséges, legelői s tüzifát adó erdei vannak. Házai elég kényelmesek .Szőlőhegyén közepes bor terem. – taxas sessio 53 – jobbágy sessio 2 – deserta egész telek 26 – Két nyomásos rendszerben, telkenként 6 köblös vetésű földjük van. – Rétjeik bőven vannak az erdőkben. – Robot fejében a jobbágyok évi 8 forintot, a taxások évi 2 forintot fizetnek. – A gabona-dézsma hozzávetőleges évi jövedelme 22 köböl búza és 2 köböl zab; továbbá 2 kas méh és 5 ft. a kas-váltságból. – Juhokat a jobbágyok nem tartanak. – A borkilenced közepes évi hozama 2 vas bor. A szőlők nagy része mentes, mert újonnan telepített. Ezek későbbi hasznát is figyelembe véve a borkilencd 4 hordó körül fog ingadozni. – Allódium: Szalma fedelű, szobából és kamrából álló majorház. – Összesen három allódiális szántóföld. A művelés három nyomásban történik. A három szántó összesen 70 kassai köblös vetésű. – Hat földesúri kaszáló (hely meghatározással). Némelyiket más uradalomtól szereztek. Együttes hozamuk 95 szekér széna. – A földesúri szőlőt két éve telepítették. Későbbi borhozamát mintegy 20 hordóra becsülhetjük. – Négy földesúri erdő (hely meghatározással); részben bokrosak, részben tölgyesek. A faizás az extraneusoknak megengedve. Minden szekér fáért 17 dénárt fizetnek. Ennek haszna évente kb. 60 forintra rúg. – A mészégetőktől származó jövedelem évente kb. 30 ft. – A tölgyerdők 10.000 sertés évi makkoltatását teszik lehetővé. Ezért dézsmát adnak. Aki nem tud tizedet adni, 34 dénár váltságot fizet. – Az emíltett erdőkben kitűnő a vadászati lehetőség. Bőven található szarvas, erdei kecske és dámvad. – A Szinva patakban pisztráng halászat. – Ez a „Conscriptio dominii Dyos Győriensis” csaknem szó szerint egyezik a már korábban feldolgozott 1703. évi urbáriummal.
Diósgyőri kamarai uradalom.
(Borsod m.): Diósgyőr arx et oppidum – Petri praedium – Radistyán – Paraznya – Bábony – Kis-Győr – Kápolna – Kövesd
Sequntur oppida et possessiones ac praedia quae ad annos 25 ab omnibus oneribus erga futuram resolutionem adveniente termino liberata sunt: Miskolc oppidum – Kereztes oppidum – Varbo possessio – Mohi praedium – Csaba praedium
Diósgyőr arx, oppidum – Miskolc oppidum – Csaba praedium – Mohi praedium – Petri praedium – Varbó – Radistyán – Paraznya – Kápolna – Bábony – Kisgyőr – Mezőkövesd oppidum – Ujváros oppidum (Ujváros 1703-ban már nem szerepel e néven az urbáriumban!)

Content provider