Királyi Könyvek - 52.214/v

Name Széchy de Rimaszéch Tamás a:György, Salm Gyula n:Thurzó de Bethlenfalva Erzsébet ennek a:Elek országbíró a:Zeckl Magdolna gy:Salm Anna
Type Királyi Könyvek
Issuer of charter esztergomi káptalan; 1591.12.21; peres ügy; birtokadomány;
Birtok Veszprém; Zalok; Tamassy; Miske;
Zala; Széchyszigeth; Tormafölde; Szentjánoslakossa; Külsöszigeth; Belsöszigeth; Iklod; Petrocz; Alsogortollya; Felsögortollya; Dedés; Csokma; Lethenye; Egyedotha; Szentgyörgy; Béles; Heris; Csitár; Ventei; Szentersébeth; Mintszent; Pacha; Szentpéter;
Vas; Felsölendva; Sal; Dolincs; Bikallya-Berdincz; Berbicze-Ritkarovcz; Neranovcz; Odergancz; Littova; Silincz; Genada; Martinnya; Boretta; Ottho; Petnarovcz; Machkovcz; Bonkovcz; Picherovcz; Parnanovcz; Proresvoth; Kovácsovcz; Radahovcz; Koprivnik; Beznovcz; Damanincz; Prasicz; Topolovcz; Strukocz; Skolovcz; Poljáncz; Csernecz; Csankov-Hidegkuth; Krossecz; Gerglincz; Fukolincz; Zotiska; Zredicha; Noskova; Roskahocz; Zentgyörgy; Nehozlav; Pertocsa; Lapricza; Motovilcz; Felsözlavicsa; Alsozlavicsa; Bikally-Vidoncz; Bodincs; Zeskovcz; Lehomery; Brezovch; Predanocz; Polian; Vezicsa; Csernelecz; Muraiszombath; Zvechohovcz; Csernecz; Gradicsa; Tropovcz; Tissina; Petroch; Zudesincz; Gedaroch; Krana; Herenkoch; Ivanhovecz; Kepesincz; Goricha; Salamoncz; Vanicsa; Pythincz; Szentbiborcz; Nemecheth; Martinanch; Maracz; Nursincz; Mladatincz; Lukachiovch; Buzincz; Niegoncz; Tissanocz; Krisancz; Obrasthankoncz; Bikovzc; Tankocz; Lak; Habrovnok; Csekefalva; Felsövellemér; Alsóvellemér; Dobra; Ratkovcz; Gerencserovcz; Janosovcz; Berkháza; Kosárháza; Dolina; Bokrasch; Kornech; Veliko; Dobricza; Ivánfalva; Lybafalva; Terka; AlsóZtraza; Fölsöztrása; Alsózelnek; Fölsözelnek; Alsóbobicz; Fölsöbobicz; Farkasfalva; Szentkozma; Domian; Törke; Matyasovch; Bekato; Benefalva; Sinisdorff; Ottinhoff; Nespest; Milgrab.Mohicza; Szombatfalva; Alsóvellemér; Irich; Markosovcz; Szentlászló; Dobrafölde; Methnék; Hodas; Miske; Kapolna; Gercze; Gothe;
Related Sibak de Monyoszló János királyi ember, Filo János barsi főesperes,esztergomi őrkanonok
e:Zeckl Erzsébet f1:Széchy Tamás f2:Thurzó de Bethlenfalva Elek országbíró
h:Nádasdy Tamás Vas vármegye alispánja, Strobel de Körmend János Vas vármegye szolgabírája, Széchy Ferenc, Vasdinnyei de Petrocz György, Sallér de Jakabháza Ferenc, Nádasdy Pál, Darabos Gáspár, Bácsmegyei Ferenc, Kallman János, Babolcsay Tamás, Thoba Farkas, Zajky de Jakabháza András, Podgoray de Morna Miklós, Ezpetey de Prosznyakfalva György, Dömölky de Dömölk Gáspár, Csonka András Felsőlendvai bíró, Lancsár Márton, Csepe Balázs, Ugrin János bikallyai lakos, Benko István Bikallyai lakos, Rogács Jakab Vizlendva bírája, Zak István zlavikai lakos, Andrichich Szaniszló botoroci ispán, Poppel László, Marics János-István, Sebestyén, Czigligh Balázs, Czigleth Bálint, Palesznak Balázs, Sibrik László, Perdi Gál, Marics Márton, Cziguth Simon, Sibrik István borhidai lakosok, Valy Miklós, Keresztury János, Titek György Sal-i bíró, Domaföldy János, Piter Miklós, Bank Péter, Leposa István Sal-i esküdtek, Zobothino György a szentgotthárdi apátság prefektusa, Tharody János, Strobl János Vas vármegye szolgabírája, Szecsödy Antal, Tapolcskay Mihály deák, Kolecsky Imre, Barbély János, Berglecz Balázs muraiszombati bíró, Görcz Ágoston, Stiblar Miklós, Makuth Mihály, Kozlár Márton, Bors Vince muraiszombati lakosok, Laky Gergely dobri lakos, Petthö Farkas, Kova Péter, Dienes Miklós, Boda Benedek, Torda János, Jakabi Albert, Dienes György nemesnémpi lakosok, Perneszy János, Farkas István, Buday György, Toth György Tothfalva-i bíró, Bánffy Miklós, Marocsy Péter, István Miklós bedi lakos, Vass Mihály, Györkös Mihály, Ivánczy Lukács tormaföldei lakosok, Csernosics Demeter, Zeb Mihály, Eördögh György, Kiss Jakab Szentgyörgyvölgye-i lakosok, Fejes Mihály, Kiss Mátyás, Bakan Balázs Alsóersébeth-i lakosok, Cheresnicz Demeter, Bencsik András, Pantzer Bálint, Petthö Pál, Ferencz Péter, Vargha Mihály, Pethö Kristóf, Szabo Benedek Mintszenti lakosok, Sitkei de Kiss-Sitke Gábor, Gerczey de Gercze Dénes,Mihály, Chikory Márton,Pál, Fabian Márton Nemetaskand-i lakosok, Dama de Koch István, Csiba de Nemesdömölk Mihály, Bodor de Keresztur Gábor, Megyesy de Megyes Orbán, Zeorcseoky de Nemesmestery György, Vincze Albert miskei lakos, Péter Bertalan miskei lakos
ti:Kapornaky Mihály ezstergomi olvasókanonok, Krotházy János pécsi püspök,az esztergomi egyházmegye adminisztrátora, Andreis Ferenc skopjei püspök esztergomi éneklőkanonok, Bathalics János esztergomi őrkanonok, Gardak de Filetincz Márk esztergom-szentgyörgyhegyi prépost, Cseredy János tininni püspök szentistváni prépost, Draskovich Mátyás szenttamási prépost, Novák Mihály nyitrai főesperes,esztergomi kanonok, Ranovszky György komáromi főesperes,esztergomi kanonok
Notes mohácsi vész
Rába folyó
keresztúri apátság
Serial number 52.214/v
Archival reference A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 52. kötet - 574 - 582. oldal
Identifier HU MNL OL A 57 - 52 - 0214 / v

Content provider