DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24) • 67667

DL-DF 67667
Date 1367-09-26
Issuer of charter LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records Q 24 / 4
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Bánffy család (Q 24)
Survival form Másolat 1701-1800
Abstract Zenth Mihal nap előtt való vasárnap. Lajos király bizonyítja, hogy eléje járult László deák ”a szerzetes Ó-Buday apacza Szűz asszonyoknak Procatora” és azok nevében bemutatta a király előtt a pozsonyi káptalannak a Pozsony megyében fekvő Fakofalva birtoknak statutiójára vonatkozó oklevelét, kérve az apácák nevében, hogy azt tegye a magáévá és az apácák részére írja át szóról-szóra. Tartalma a következő: A pozsonyi káptalan jelenti Lajos királynak, hogy megkapta oklevelét és annak értelmében Zent Petery Thamás fiával, László mesterrel, mint a királyi udvarból külön delegált emberrel Jakabot, egyházuk prebendáriusát küldte ki hites tagul, akik szeptember 25-én (Zenth Máthé apostol és evangelista napja után való szombaton (kiszálltak a Pozsony megyében, a Csallóközben fekvő Fakoffalva más néven Nemetfalu nevű birtok határába, mely az apácaszüzek kezén van és azt a szomszédok és határbirtokosok jelenlétében meghatárolták, mások birtokjogaitól elválasztották és az apácákat abba minden ellentmondás nélkül bevezették. Határai a következők: Első határjele azon falunak kezdődik kertje háta megett napnyugat felől, az hol egy uy hatarhanyast csináltak az ut mellett; annak utanna azon földön azon uton egyenessen menven, ugyanazon ut felől egy uy földhatár hanyast tettek, és ott az az ut kettőztetvén két felé megyen és azon ut altal térvén délre, jó darabnyira menvén az Miklós Balázs fiának faluja és majorja felé, és ott akattak két földből való zeghlet határ hanyásra, kiknek ellenében egy uyat raktanak, mely határok delrül az felljül írt Miklós Balás fiának a földét, nap keletrül Thamas Almos fiának a földjét, nap nyugatról pedigh az Posoni Praepostnak Samut nevű faluját, és éczakrul választya Fakofalva határát; és onnan megyen éczak felé és nagy darabnyira menvén a zantho földek között, egy földbül hánt határ hányást csináltak egy füves ut mellett, közben-közben folyó hatarhanyasokat tevén és innend hajul nap kelet felé és ugyanazon uton hátraloképpen messzire menvén az előbbeny határra reá jöttek, melly határok éczak felől választyák a Posony custos földgyétul a Fakofalvay földeket. Azután hajul éczak fele, egy keveset menvén egy arokra akattak, ahol egy uy föld határt hántak; azután hátraloképpen ugyanazon részre menvén az ut erant, melly ut Uszorra viszen Fakofalvarul, egy uy föld határt hántak; innend tér nap kelet felé és nagy darab földnyire menvén, a zantó földek között egy föld határt zeghletbely határnak csináltak, közben-közben folyo hatarokat tévén, a melly határok napkeletrul választyák a megírt custos földjeitől, nap nyugatrul pedig a praepostsagh földjeitől; Innend tér az előbbeny ... al felől valo részre és azon menvén az királyi Uszor nevű földgyébe zakad, és osztán onnand hajul ugyanazon részre, a szántóföldek között menvén két út között két uy föld hatar hanyast csináltak, közben folyó határokat tévén, mellynek egyike válazttya az elő hozott király földjétul: Uszortul, és azután ugyanazon földen nagy darabon ugyanazon uton menvén két föld határ hanyast uyonnan csináltak zeghletbéli határnak, melly határnak nap nyugatrulvalazttya az megh irt király földét, napkeletrül pedig Fakofalvat; és onnand hajul nap nyugotra és jo darab földön menvén bizonyos wizre jutottak, melly Barcsnak neveztetik és ahoz közel egy uy föld határt hántak; onnand egy keveset menvén, bé megyen a határ Barcsban és ugyanazon Barcsban jó darab földnyire menvén kitér Barcsbul és mellette, közel a káposztás kerthez, melly Uszorhoz tartozandó, egy uy föld határt raktak, az ... magat fordulvan napkelet felé és jutottak ismet azon Barcs nevő helre és a közben vetett folyo hatarok bémentek eppen Barcshoz közel a megh mondott káposztas kerthez, Barcs vize mellett egy föld határ hanyast uyonnan csináltak és ott választatik el Uszortul és Beke falu földgyén a határara szakad; innend hanyatlik azon Barcs nevő vízállashoz dél felé és jo darab földnyire menvén és közben való határ közel Fakofalvához kijön azon Barcs völgyébül és ugyanazon Barcs völgye mellett egy új föld hatart hantak; és innend ugyan azon részen menvén Barcsnak jo darab földnyire, két határ hányásra zakadtak; innen hajul napkeletre egy bizonyos füves ut mellett és egy kevéssé menvén akadtak két réghi határ hányásra azon Barcs nevő tonak a zeghletiben; innen ered délre egy bizonyos füves ut mellett egy föld határ hanyast uyonnan csináltak, melly határuk ugyan nap nyugorul válazttya Beke föld határát, délrül pedigh Fakofalu határát, és azután ugyanazon az úton menvén akadtak két föld hanyasra, regire, egy bizonyos medencze vagy árok mellett és mellette más két uy határt hántak és ugyanazon völgyön menvén vagy környül járván ismét az első határra szakadtak és lött vége. XVIII.századi magyar fordítás. (A király oklevelének a kelte nincs jelezve.) – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider