DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65456

DL-DF 65456
Date 1512-04-18
Issuer of charter KÖZÉP-SZOLNOK MEGYE
The old reference of the records Q 169 / 52 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró 04
Abstract in Akos. die dominica Quasimodo. Zolnok Mediocris megye hatósága (Dyonisius Kapplyan de Lele et Michael de Deeshaza vicecomites ac quatuor iudicese nobilium) jelenti Ulászló királynak, hogy megkapta pro parte egregii Johannis de Mayad szóló oklevelét, és abból megértették, hogy a nevezett Mayad-i Jánosnak Sarmasagh-i András és János részéről igazságot kell szolgáltatniok és ha Mayad-i János nem elégszik meg az ítélettel, az egész peranyagot a hozandó ítélettel együtt fel kell terjeszteniök a királyi személyes jelenlét elé. - A feleket tehát törvényszékük elé hívatták, és felolvasták előttük a király levelét, mire a személyesen jelenlévő Sarmasagh-i János, testvére, András nevében is jogaik védelmére másolatot kért a királyi oklevélről. Ezt a törvény alapján meg is adták nekik. Majd dec. 22-én (feria secunda prox. p. f. b. Thome ap.), midőn ismét törvénynapot tartottak, Mayad-i János újra bemutatta előttük a király idézett parancslevelét, mintegy figyelmeztetésül annak a végrehajtására. Az alperesek közül ismét csak János jelent meg személyesen, míg testvérét, Andrást a hatóság ü. v. levelével képviselte és ekkor ők a jelenlévő Jánost az új decretum értelémben háromszor is megkérdezték, hogy akar-e Mayad-i János keresetében foglaltakra válaszolni, vagy sem, mire kijelentette, hogy semmi más válasza nincs, mint az, hogy azért nem akarnak válaszolni a keresetet illetőleg, mivel Mayad-i János a király parancslevelét, melyet a király az alispánnak és a szolgabíráknak megküldött, nem megfelelően, hanem az új decretum rendelkezései és formája ellen mutatta be a hatóság előtt, másrészt pedig azért nem, mert ők ebben az országban igazi és valódi nemesek (in hoc regno Hungarie veri et iusti nobiles essent), és bár a mi megyénk jogszokása szerint a nevezett Mayad-i János jogi úton akarta őket bíróság elé vinni (acquirere), de erről nem értesítette őket, ahogyan kellett volna, azért csak akkor lesznek hajlandók válaszolni, ha a megye szokása szerint idézteti meg őket. Ezen bejelentés ellen Mayad-i János a királyi curiába fellebbezett, azért a hatóság is az egész ügyet annak minden részletével a királyi curiába, a királyi személyes jelenlét elé tette át azon okból kifolyólag, mert a felek között ők semmit sem tudtak végezni (nil perficere et determinare potuimus) Sarmasagh-i János érvelése alapján. A feleknek a királyi curiában való megjelenésre az oklevél kiadásától számított 32-ik napot tűzték ki. Eredeti, papír, zárlatán 4 pecsét töredékével.– Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider