DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85041

DL-DF 85041
Date 1472-05-01
Issuer of charter MÁTYÁS 1 KIRÁLY
The old reference of the records Q 166
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul
Abstract Bude - in festo Philippi et Jacobi. Mátyás király (rex Hungarie, Bohemie etc.) bizonyítja, hogy a Kázmér fia: Kázmér lengyel király (régis Polonic) kiűzése után Budán (in civitate nostra Budensis) megtartott generális konventuson a prélátusok, bárók, előkelők és az összes megyék nemes követei az alábbi 15 artikulust terjesztették eléje, kérvén annak megerősítését és szentesítését az ország javára: 1./ az összes jogtalanul elfoglalt várak és birtokok junius 24.-ig adassanak vissza tulajdonosaiknak, aki nem adja vissza, az idéztessék törvénybe és a legközelebbi nyolcados törvényszéken mint hatalmaskodó ítéltessék el; 2./ az összes várak, melyek a király tudta nélkül épültek, kivéve a határok védelmét szolgálókat, a fenti terminusig pusztittassanak el, mert ezekből csak rablásokat hajtanak végre, különösen deleáltassanak Wpor-i László s Czeke-i János zemplénmegyei (Zemplaniensis) Abara és Czeke várai, valamint Thespek János körösmegyei (Crisiiensis) ZenthAndras vára, ezeken kivül az összes olyan bármely megyében levő várak, melyek a megyének csak kárára vannak és ezt inkvizicióval bizonyítják; 3./ a hiteleshelyek éléről távolittassanak el a világi személyek és neveztessenek ki azokba tisztes egyházi személyek, nehogy az országlakók jogaikban kárt szenvedjenek, a ZenthJog-i konvent hites pecsétje, melyet némely nemesek a váradi egyház (Waradiensis) sérelmére használtak, semmiisittessék meg; 4./ ha valaki perhalasztó levelet kap s közben újabb hatalmaskodást követ el, a perhalasztó levelet tovább ne használhassa s rá kell térni e tekintetben a Zsigmond kiirály idején volt gyakorlatra; 5./ az olyan háramlott javakat, melyeket a király valakinek adományozott, ezeknek vissza kell adni, ha az ország szokásai ellenére vagy tiltakozással vették birtokba és ha bennük valaminő joguk volna az ilyen birtokkérőknek, e jogaikat rendes birói uton érvényesitsék; 6./ a zsoldosok sem nemestől sem mástól élelmet értéke megtéritése nélkül el nem vihetnek, ha valaki mégis megteszi, rendes birói uton büntettessék meg, ezen kivül nemesek és az egyháziak házaiba zsoldosokat beszállásolni nem szabad; 7./ a király csak az őt megillető szokás szerinti jövedelmeket szedi az országlakókon és azokat ezen tul nem sanytargatja, külön emliti itt Somogy (Simigiensis) megye lakóit (azonban a csonkaság miatt nem lehet értelmet adni!; 8./ arról szól, (az oklevél hiányossága miatt nem lehet a szöveget megállaptani!); 9./ az ország nemesi régi szabadságaikban megtartandók; 10./ az egytelkes nemesek a dicától épenugy mentesek legyenek, mint a birtokos nemesek; 11./ az egyházi beneficiumok adományozásában a régi rend tartassék meg; 12./ Sclauonia ország régi szokás szerint a magyarországi taksáknak, censusoknak s más szolgáltatásoknak csak felét fizeti; 13./ mivel a kongregációk az országlakóknak sokba kerülnek, mostantól kezdve két évig semmi újabb gyülés ne legyen; 14./ Közben az országlakók ügyes bajos dolgaikkal a perszonális prézencia és más biróságok elé hivassanak és ott szolgáltassanak nekik igazságot; 15./ a király koronázásakor kiadott articulusok továbbra is érvényben maradjanak. A király ez artikulusokat átírja, elfogadja, megerősíti és megtartásukról gondoskodik, mivel azok alkalmasak az ország lakói szabadságának és jólétének megvédésére. A dátum után a következő mondat áll: item quod nos da cetero in medium regnicolarum nostrorum aliquam taxam in vitia eorum non imponemus. Datum ut supra. Eredeti, három darabra szakadt papir, a szakadásnál jókora darab hiányzik, szöveg alatt piros viaszú rányomott pecsét nyomai.

Content provider